DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Ţambula, anunţă concurs pentru suplinirea
funcţiei vacantede perceptor fiscal

Criterii de selectare:
– Studii medii de specialitate
– Experienţă în muncă nu mai puţin de trei ani
– Cunoaşterea PC
– Posedarea limbii de Stat
Documentele necesare:
– Cererea de participare;
– Formular de participare (CV-ul participantului);
– Copia actului de studii;
– Carnet de muncă;
– Certificat medical.
Depunerea pachetului de documente: Primăria comunei Ţambula, raionul Sângerei.
Telefoane de contact: 0262-31761; 0262-31719

Mihail Col, primarul comunei Ţambula

 

Consiliul raional Sângerei ANUNŢĂ:
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Șef Serviciul Juridic, Aparatul Președintelui raionului

Cerinţe specifice minime:
– 1 an de experienţă în domeniul juridic;
– abilităţi de utilizare a computerului;
– cunoașterea legislației în domeniul juridic;
– licențiat în drept.
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
2. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:
• Asigurarea și monitorizarea respectării legislației în activitatea autorității administrației publice de nivelul II;
• Asigurarea protecției juridice a drepturilor și intereselor legitime a unității în instanțele judecătorești;
• Implementarea procedurilor juridice la elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de activitatea Aparatului președintelui raionului și a Consiliului raional Sîngerei;
• Verificarea corectitudinii actelor emise de către Președintele raionului și Consiliul raional, precum și vizarea lor;
• Acordarea asistenţei informaționale și metodologice juridice în domeniul administrației publice locale, precum și în alte domenii de legislație al RM.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începînd cu data de 15.01.2020 pînă la data de 03.02.2020 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar;
• certificatul medical.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.
Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Serviciul Resurse Umane)
Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: aliona_craciun@mail.ru.
Aliona Crăciun, Serviciul Resurse Umane    

P, BP