DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile Programului de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul II al anului 2017, aprobat prin Ordinului Procurorului General precum şi în vederea executării Planului de activitate al Procuraturii raionului pentru semestrul II al anului 2017, a fost efectuat controlul respectării legislaţiei privind deşeurile de producţie şi menajere.
Pe teritoriul raionului 22 de gunoişti, cu o suprafaţă totală de 13,3 ha. Din numărul total de gunoişti, numai două dețin pachetul necesar de acte pentru a-și desfășura activitatea şi anume gunoiștea or. Sângerei, care este gestionată de Întreprinderea Municipală „Direcţia de Producţie a Gospodăriei Comunale şi de Locuinţe”, şi gunoiştea or. Biruința, care este gestionată de ÎM „Direcţia Gospodăriei Comunale şi Locuinţe”. Restul 20 de gunoişti au fost amplasate prin decizia Consiliilor Locale și coordonate cu organele de resort.
Toate gunoiştile au drum de acces, majoritatea din ele – drum de ţară. Cu acoperiri de asfalt sunt drumurile din localităţile: Grigorăuca, Alexandreni, Octeabriscoe, Bilicenii Noi; cu pietriş – or. Sângerei, Rădoaia. Preponderent din ele nu au îndiguire, cu excepţia Depozitelor Menajere Solide din localităţile: Ţambula, Coşcodeni, Rădoaia, Dumbrăvița, Chișcăreni, Tăura Veche. Majoritatea depozitelor sunt amplasate cu depăşiri ale normativelor în vigoare la compartimentul protecţia obiectelor acvatice, alcătuirea geologică a substratului, prezenţa construcţiilor hidrotehnice. Multe depozite sunt caracterizate prin depozitări haotice a deşeurilor. O pondere mare din deşeurile depozitate la gunoişti revine deşeurilor animaliere, între 30-80%.
Relativ bine amenajat (dig, canal, groapă de scurgere a filtratului, gard) este depozitul din or. Biruința. Localizarea gunoiştelor este variată: gropi de silos sau gropi pentru dejecţii animaliere lichide de la fostele complexe/ferme de animale (Bilicenii Vechi, Grigorăuca, Drăgăneşti, Rădoaia, Octeabriscoe); cariere/lutării (Dumbrăviţa, Chişcăreni, Pepeni, Cubolta); versanţi afectaţi de alunecări de teren (Sângereii Noi, Coşcodeni, Prepeliţa); margine de drum (Bilicenii Noi, Biruința, Dobrogea Veche, Dumbrăvița și or. Sângerei).
Pe teritoriul raionului Sângerei nu activează agenţi economici, care se ocupă cu colectarea separată și reciclarea deşeurilor menagere.
Una din problemele cu impact semnificativ asupra mediului este poligonul neautorizat de deșeuri menagere solide a mun. Bălți amplasat în teritoriul com. Bilicenii Noi și com. Țambula Sângerei cu suprafața de 24,5 ha, gestionat de către SRL Salubrity Solution. Poligonul funcționează din 1974, în perioada de exploatare au fost depozitate peste 3 milioane tone de deșeuri de diferită proviniență și reprezintă un pericol real pentru calitatea mediului și sănătatea populației fiind în permanentă ardere.
În perioada lunilor ianuarie-august 2017, Inspecția Ecologică Sângerei la compartimentul dat a efectuat 27 raiduri de salubrizare cu întocmirea a 34 acte de control în care au fost înaintate prescripţii obligatorii de organizare a lucrărilor de curăţire a terenurilor publice, organizarea serviciilor comunale, numirea persoanelor responsabile pentru amenajare şi salubrizare, autorizarea gunoiştilor din localităţi ş.a. În urma controalelor efectuate au fost întocmite 12 procese verbale cu privire la contravenţie, privind încălcarea Legislaţiei Ecologice în vigoare privind gestionarea şi depozitarea deşeurilor de către persoane fizice, neântreprinderea măsurilor de lichidare a gunoiştilor de către persoanele juridice, inclusiv primarilor localităţilor, cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale sub formă de amendă în mărime totală de 11800 lei care au fost achitate în timp de 72 ore fiind încasat la bugetul de stat 5900 lei.
În 2016, în scopul verificării legalităţii depozitării deşeurilor menajere de către SRL „Salubrity Solutions”, la gunoiştea din s. Ţambula, Sângerei, a fost pornită cauza penală. Urmărirea penală a fost pornită pe faptul că SRL „Salubrity Solutions”, desfăşurând activitatea de salubrizare pe teritoriul mun. Bălţi, care constă în colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor menajere şi de producţie, începând din anul 2014, până în prezent, încălcând prevederile legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, fără autorizarea autorităţilor abilitate, ilegal depozitează deşeurile acumulate în mun. Bălţi, la gunoiştea situată în extravilanul s.Ţambula, Sângerei.
Prin ordonanţa procurorului, adjunct a procurorului-şef Sângerei, Eugen TOCARCIUC, urmărirea penală a fost încetată din motivul lipsei elementelor infracţiunii pe cazul dat.
Valorificarea deşeurilor:
La moment pe teritoriul raionului Sângerei activează 4 întreprinderi municipale care se ocupă cu colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor menajere solide din sectoarele urbane şi rurale:
– Întreprinderea Municipală „Direcţia de Producţie a Gospodăriei Comunale şi de Locuinţe” din Sângerei, administrator Vitalie BOLOHAN, este Înregistrată la Camera Înregistrări de Stat. Deserveşte Gospodăria Comunală 690 locuitori la blocuri, 680 gospodării conform contractelor şi 105 agenţi economici. Se acumulează deşeurile în 100 tomberoane pentru deşeuri menagere. Containerele date sunt amplasate pe 20 platforme de beton.
– ÎM „Direcţia Gospodăriei Comunale şi Locuinţe” Biruinţa colectează şi transportă la rampă deşeurile de la populaţia orăşelului Biruinţa, satelor: Alexăndreni, Heciul Nou, Heciul Vechi, Ţâpleşti, Ţâpleţeşti, Grigoreşti. Întreprinderea este Înregistrată la Camera Înregistrări de Stat.
– ÎM „Servcom Chişcăreni”, colectează şi transportă la rampă deşeurile de la populaţia com. Chişcăreni. Întreprinderea este înregistrată la Camera Înregistrări de Stat. Deserveşte Gospodăria Comunală 250 locuitori conform contractelor şi deţine 2 unităţi de transport tractor MTZ cu remorca şi Iveco pentru colectarea deşeurilor.
– ÎM „Indmetalcongaz” – fondată de către Consiliuil raional Sângerei. Colectează şi transportă deşeurile de la populaţia com. Pepeni, Prepelița, Grigorăuca și Sângereii Noi r. Sângerei, întreprinderea evacuează deșeurile la gunoiștea or. Telenești și deține o unitate de transport de model Mercedes. Administratorul întreprinderii este Eugen SINCOVSCHI.
O altă problemă cu impact semnificativ asupra mediului și sănătatea populației raionului Sângerei, este depozitul de pesticidele inutilizabile din s. Alexandreni, Sângerei. Pesticide inutilizabile au fost stocate în anul 2002, fiind colectate din mun. Bălți şi raioanele Sângerei, Drochia, Glodeni, în volum de aproximativ 139 tone. Pesticidele sunt păstrate în ambalaje de masă plastică a câte 120 litri fiecare, pe o suprafaţă de 5000 m2. Depozitul este în proprietatea agentului economic SA „Vast-Protect”, administrator Ştefan CIBOTARI. La moment acoperișul depozitului parţial este deteriorat, ceea-ce reprezintă un pericol, ca odată cu căderea precipitațiilor, conținutul ambalajelor deteriorate să se elimine pe suprafața solului.
De către procuratură, la data de 9 octombrie curent, pe cazul dat a fost întocmit un raport de autosesizare care a fost expediat la Inspectoratul de Poliţie Sângerei pentru pornirea unui proces penal şi examinare prin prisma comiterii infracţiunii prevăzute de art.224 CP „Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice”.
Ion ROŞCA, Procuror-şef al Procuraturii raionului Sângerei