Școala modernă: Provocări și oportunități

Școala modernă: Provocări și oportunități

552
DISTRIBUIȚI

Începutul fiecărui an școlar reprezintă  o bucurie și o provocare pentru fiecare dintre noi în ceea ce privește competiția și munca, cunoașterea și disciplina, încrederea și speranța.

O privire retrospectivă asupra anului școlar precedent ne aduce aminte de problemele,  dificultăți, provocări și oportunități prin care am trecut, dar și de capacitatea și forța extraordinară de mobilizare a tuturor cadrelor didactice și manageriale care în ciuda tuturor provocărilor  au pus binele și interesul elevului drept obiectiv prioritar. Vremurile pe care le parcurgem în prezent sunt pentru noi, actorii procesului educațional, o adevărată provocare.

Din perspectiva  dezvoltării durabile Direcția Educație Sângerei, pe parcursul anului școlar 2021-2022 ,  a promovat o activitate derivată din politicile educaționale naționale, ce urmărește implementarea unei noi viziuni asupra educației, având ca dimensiuni principale:  îmbunătățirea calității , a eficacității și eficienței sistemului de educație și formare profesională; facilitarea accesului universal la  educație și formare; deschiderea sistemului de educație și de formare profesională către societate.

La baza activităților desfășurate de Direcția Educație au stat realizarea obiectivelor cuprinse în prioritățile Strategiei de Dezvoltare a raionului Sângerei, în programul de dezvoltare socio – economică a raionului Sângerei și a altor programe  aprobate prin decizii ale Consiliului Raional. La fel şi-a orientat activitatea spre realizarea politicilor educaționale ale Republicii Moldova, rezultate din documentele Ministerului Educației și Cercetării.

1.Structura sistemului de învățământ raional

Sistemul educațional la nivel de raion, cuprinde următoarele forme de învățământ desfășurate în 85 de instituții de învățământ, după cum urmează:

-Instituții preșcolare-45, Școli primare/grădinițe-2, gimnazii -30, licee-7

 

Instituții extra curriculare:

 • Centrul de Creație și Agrement Sângerei cuprinde 71 de grupe cu un contingent de 999 de copii;
 • Centrul de Creație și Agrement c. Chișcăreni cuprinde 27 de grupe cu un contingent de 384 copii
 • Școala de Sport ,,D. Atanasov”,or. Sângerei cuprinde 45 grupe cu un contingent de 690 elevi.
 • Alte tipuri de instituții (Centrul de Ghidare în Carieră pentru Tineri s. Grigorăura) – cursuri de contabil, frizer, cusătoreasă, operator CP – 49 de tineri.

 

Raionul Sângerei a stabilit, în contextul dezvoltării învățământului ca element al sistemului social

  în anul curent de studii 2021-2022, contingentul de elevi îl constituie 8368 de  elevi, care învață în 39 de instituții  (școli primare/grădinițe, gimnazii și licee).

 • În fiecare an de studii avem o micșorare a numărului de elevi, numai în ultimii 3 ani, contingentul de elevi cu vârste de la 7 – 16 ani s-a redus cu circa 158 de elevi, ceea ce constituie circa 1,8% din numărul de elevi actuali în anul de studii.
 • Populația școlară a raionului Sângerei este în scădere și fată de anul precedent de studii cu circa 1, 92 %. Este tendința de descreștere a populației școlare este și în următorii ani.
 • Numărul mediu de elevi per școală în raion este în anul curent de 214,56.
 • Numărul mediu de elevi la clasă pe raion este de 18,11.
 • Numărul mediu de elevi la un cadru didactic este de 12,72
 • Capacitatea de proiect a instituțiilor de învățământ preuniversitar  la 01.09.2022 este de 17214 elevi, ceea ce este acoperită la 48 %.

Este necesar de ajustat sistemul educațional la schimbările survenite, în primul rând de evoluția demografică și mirațională ce prevăd acțiuni de redimensionare a rețelei instituționale, dar și   o cale eficientă de asigurare a dreptului copilului la învățătură de calitate.

În acest an școlar au funcționat 6 scoli de circumscripție. În     instituții de învățământ, au fost transportați 776 de elevi din 29 localități ale raionului.

Probleme:

 1. La nivel de raion a fost elaborată Strategia de optimizare a rețelei școlare, dar implementarea ei întâmpină impedimente, deoarece conducătorii de instituții preuniversitare, necitând la numărul mic de copii și la spațiul școlar devenit nefuncțional, nu recurg la analize profunde referitor la direcția de dezvoltare a instituției și la propuneri constructive de optimizare. De aceea reformele la acest capitol se efectuează cu greu.
 2. Un alt criteriu foarte important este aspectul realizării calitative a procesului educațional, care în mare parte este condiționat și de calitatea resurselor umane ale instituțiilor. In instituțiile mici nu sunt suficiente cadre didactice, din aceste considerente un cadru didactic citea 3-5 discipline școlare. În 15% din instituțiile școlare unele discipline sânt predate de nespecialiști.
 3. Starea deplorabilă a drumurilor, colaborare nesatisfăcătoare cu reprezentanții APL I și uzura mai multor unități de transport. Costuri excesiv de mari în efectuarea lucrărilor de reparație. Dificultăți în organizarea procedurii de achiziții publice pentru prestarea serviciilor pe domeniu.
 4. O problemă acută este asigurarea finanțării școlilor mici din bugetul raionului.

Soluții:

 1. Situația demografică nefavorabilă are drept consecință scăderea numărului mediu de elevi în fiecare clasă, fapt ce duce la utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare alocate învățământului. Studiul arată că în raion sunt 145 clase cu număr de 10-5 elevi. Marea majoritate de astfel de instituții ar putea fi reorganizate prin arondarea lor la școlile de circumscripție, reorganizarea în complexe educaționale gimnazii – grădinițe, crearea filialelor, iar economiile anuale ar putea fi folosite la dezvoltarea sistemului educațional din raion.
 2. Optimizarea rețelei școlare prin deplasarea copiilor la școlile de circumscripție și crearea condițiilor pentru elevi.
 3. Asigurarea în continuare din partea Guvernului cu unități de transport școlare pentru deplasarea elevilor din școlile reorganizate în instituțiile de învățământ de circumscripție.
 4. Școlarizarea copiilor de 7-16 ani

Pe parcursul anului de învățământ 2021-2022, școlarizarea copiilor de 7-16 ani și prevenirea abandonului școlar în instituțiile preuniversitare din raion a fost problema – cheie a Direcției Educație. Din cei 7558 ( 7-16 ani)  au abandonat studiile pe parcursul anului 12 elevi, cauzele abandonului fiind : starea materială  precară- 4 elevi, Plecați peste hotare 7 elevi, un elevi  din treapta gimnazială – fugar.

Probleme:

 1. Se atesta un număr mare de copii care sunt fără supravegherea ambilor părinți – 635, ceea ce constituie 7, 97% din nr. total de elevi, cl. I-IX și 1779 cu un singur părinte ( 22,34 %).
 2. A scăzut interesul elevilor fată de carte ca rezultat al motivației sociale şi a politicii inconsecvente a statului în domeniul educației;
 3. Școlile nu asigură o orientare profesională adecvată și nici nu-și pot asuma responsabilitatea totală pentru continuarea studiilor absolvenților;
 4. Nu avem o analiză la nivel de țară de ce profesii vom avea nevoie peste 3-5 ani în diferite domenii ale economiei.

Soluții:

 1. Sensibilizarea părinților, organelor de stat și publice fată de creșterea și educația copiilor;
 2. Organizarea cursurilor, orelor de orientare profesională printre elevii instituțiilor de învățământ;
 3. Susținerea copiilor dezavantajați și în situații de risc prin diverse programe de lungă și scurtă durată;
 4. Rolul esențial al profesorului în formarea elevului, în desăvârșirea personalității acestuia. Dascălul trebuie să devină un liant în formarea elevului, un suport pentru dezvoltarea autonomiei și pentru formarea în spiritul responsabilității și culturii civice;
 5. Rețeaua IET, cadre didactice, cadre auxiliare.

Evaluând activitatea instituțiilor preșcolare din raion pentru anul de studii 2021-2022, menționez că sistemul preșcolar din raionul Sângerei, este constituit din:

 Total45 instituții de educație timpurie, dintre care:

  43  instituții preșcolare;

      2   grădinițe – școli primare ( Alexeevca, Bobletici);

      1   grupă pregătitoare în cadrul gimnaziului (s.  Sloveanca).

În instituțiile de educație timpurie din raion frecventează-  3850 copii  cu vârsta de 1- 6 ani, ceea ce constituie –  62,3% din numărul total de copii, real existenți în raion ( 5309) față de  63,1% în anul precedent.

         În raion sunt cuprinși cu pregătirea-  1260 copii cu vârsta de 5-7 ani, ceea ce constituie-  88,1%  din numărul real existent al copiilor de această vârstă în raion. Rata de frecventare a grădinițelor a copiilor de 3-5 ani este de 72%, iar a copiilor de 5-7 ani -88,1%. În IET activează 292 de cadre didactice și 481 de cadre auxiliare.

   

Pe parcursul anului de studii 2021-2022, au fost desfășurate diverse ședințe și ateliere de formare continuă atât cu cadrele didactice cât și cu cadrele manageriale din instituțiile preșcolare.

Astfel, directoarele instituțiilor preșcolare au fost antrenate în atelierele de formare continuă la subiectele:

 1. Seminare cu directoarele instituțiilor preșcolar   -3;     
 2.    Seminare cu cadrele didactice din instituțiile  preșcolare -3;
 3. Seminare cu conducătorii  muzicali din instituțiile preşcolare-3;
 4. Consfătuirilor cu directoarele instituțiilor preșcolare (4 ședințe) au fost abordate subiectele:
 5. Au fost promovate reuniunile metodice cu cadrele manageriale și cadrele didactice (luna august) la subiectele:
 6. Promovate ședințe metodice zonale :
 7. Activitatea de control

Inopinate-2; tematice – 2; de specialitate -2

8.Atelierul:,,Școala Managerului începător” – 9 ședințe conform Planului   DE.

 1. Învățământul primar

În procesul educațional  la treapta primară sunt antrenați 198 învățători, circa 27,08 % din numărul total de cadre didactice din instituțiile preuniversitare din raion.

 • Raportul elev per/ cadru didactic a înregistrat anul curent 18,1 elevi. Evoluția efectivelor de elevi în ultimii 3 ani este în descreștere și în treapta primară. Funcționează clasele cu predarea în limba română și în limba rusă.

5.Asigurarea instituțiilor de învățământ preuniversitar  cu cadre didactice pentru anul de studii 2021-2022

                  Asigurarea cu cadre didactice constituie unul din obiectivele majore în activitatea DE Sângerei. Întru realizarea acestui obiectiv, în sistemul educațional anual sunt atrași tineri cu vocație pedagogică. Doar că din an în an acestea sunt mai puțini la număr.

  Necitând la faptul că pentru tinerii specialiști în temeiul art. 134, alin.(5), (6), (7) din Codul educației al RM nr.152 din 17.07.2014, Hotărârii Guvernului nr.802 din 29 octombrie 2015 cu modificările și completările efectuate prin Hotărârile Guvernului de ultimă oră nr.36 din 30 ianuarie 2017, nr.118 din 2 martie 2017  s-a acordat indemnizația unică în trei tranșe (pentru tinerii specialiști cu studii superioare – 45 mii lei, cu studii post secundare pedagogice – 36 mii lei) și facilități sociale privind închirierea spațiului locativ, energie electrică și termică, absolvenții Universităților de profil, totuși nu prea vin. 

 Un lucru benefic și stabil s-a constatat, că pe parcursul a trei ani de activitate consecutiv,  nu avem abandon din partea tinerilor specialiști.  Dar marea majoritate părăsesc sistemul după trei ani de activitate.

     Analiza cadrelor didactice efectuată în baza listelor de control demonstrează ca de la începutul anului de studii 2021-2022 activează în total 965 cadre didactice:  725 cadre didactice în instituțiile școlare și 240 în instituțiile preșcolare. Alături de cadrele didactice titulare în instituțiile de învățământ preuniversitar activează:

 • cumularzi – 110 pedagogi ( 11,3 %), pensionari – 233 (24,14 %) . Totuși se atestă o înaintare în vârstă a corpului didactic din raion. Motivul majorării numărului de cadre pensionate angajate în câmpul muncii este cunoscut deja – lipsa cadrelor tinere. Cei care au reușit în ultimul timp să se mențină în sistem (cu o experiență de 3-8 ani) constituie 189 cadre didactice  (19,58 %) , numărul fiind în descreștere în comparație cu anul precedent – 200 cadre . Însă în creștere este  numărul pedagogilor din instituțiile de învățământ cu o experiență de peste 18 ani: dacă în 2019-2020 au fost 634 cadre didactice, atunci în 2020-2021 sunt 652 cadre didactice, 2021-2022 – 670 de cadre didactice.

       Reieșind din situația create în ultimii ani în sistemul educațional, pot concluziona că profesia de pedagog nu este una de prestigiu și nici atractivă pentru   tineri. Și poate din aceste motive   necesarul de cadre cu competentă profesională și vocație pedagogică este acoperit într-o proporție insuficientă și nu este racordat la schimbările din sistemul educațional.

 1. Atestarea cadrelor didactice și de conducere

Astfel, pentru anul de studii 2021-2022 au fost incluși în procesul de atestare: 6 CM și 201 CD. Ulterior, în cadrul CRA din 5 mai 2022, lista CD  a suferit unele modificări, și anume: 3 CD și-au retras opțiunea pentru conferirea gradelor didactice (2 pentru conferirea gr. d. doi, 1 pentru conferirea gr. d. unu), iar 2 CD și-au modificat opțiunea (1 CD și-a modificat opțiunea de la conferire gr. d. superior – la păstrarea gr. d. unu și 1 CD și-a modificat opțiunea de la conferirea gr. d. unu – la confirmarea gr. didactic doi). Prin urmare, lista finală de CD și Manageriale  incluse în procesul de atestare conține: 6 CM  și 198 CD.

Reieșind din cele expuse, totalurile procesului de atestare, sesiunea 2022 însumează – 204 cadre didactice și manageriale (6 Cadre manageriale  și 198 Cadre didactice), din cei 207  candidați  incluși inițial în programul de atestare. Este îmbucurător faptul că din an în an crește numărului de cadre didactice solicitante de grad didactic unu.

Recomandări:

 • Motivarea cardelor didactice pentru a se încadra activ în procesul de atestare și formare profesională continuă , atât la nivelul instituției, precum și la nivel raional/republican;
 • Identificarea problemelor cu care se confruntă cadrele didactice în procesul de atestare, în scopul ghidării și acordării asistenței metodice necesare.
 1. Implementarea Planului- Cadru

Organizarea procesului educațional și aplicarea curriculumului național pentru învățământul primar în condițiile activității simultane este elaborată în baza prevederilor Codului educației al RM nr.152 din 17.07.2014 – clase cu predare simultană- clase primare mixte (I-III , II- IV). Clasele cu predare în regim simultan își desfășoară activitatea conform Planului cadru de învățământ și curiumului național pentru învățământul primar. Total cu instruire simultană sunt cuprinși elevi din 12 instituții. în 20 de clase complete își fac studiile 316 elevi. ( cl. I-III- 9/143), ( cl.II-IV-11/173).

Învățarea continuă este unul din principiile de bază promovate de Programul   ” Pas cu Pas” pe care s-au aplicat. Procesul educațional se promovează în 4 instituții de învățământ cu un contingent de 197 elevi cuprinși în 11 clase

Activități realizate:

– Toate disciplinele școlare au avut acoperire didactică pe parcursul anului de studii.

 – În procesul implementării Planului Cadru de către toți actanții procesului educațional  realizează  standardele educaționale impuse de reforma curriculară.

–  Majoritatea echipelor manageriale au asigurat condiții optime pentru organizarea activităților extra curriculare.

– Pentru oferta orelor opționale administrația instituțiilor de învățământ au analizat domeniile de interes al elevilor, pregătirea cadrelor didactice, baza materială.

– S-a urmărit îmbunătățirea condițiilor de instruire în toate tipurile de instituții și nu s-au înregistrat cazuri de întrerupere a procesului educațional din cauza lipsei condițiilor de bună funcționare.

– Atenție mare s-a acordat asigurarea  protecției vieții și sănătății copiilor prin conținuturile integrate în cadrul disciplinelor școlare.

 Respectarea prevederii obligativității studierii unui curs opțional pentru fiecare copil:

    Planul-cadru de învățământ oferă fiecărui elev posibilitatea selectării disciplinelor opționale. În luna mai, părinții/reprezentanții legali ai elevilor din învățământul primar au exprimat, în baza cererii în scris, solicitările privind studierea disciplinelor opționale. În corespundere cu PLANUL-CADRU pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2021-2022 aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr.200 din 26.02.2021.

Domeniile prioritare includ:

Civismul, educația pentru sănătate, antreprenorialul, creativitatea și inovația, educația pentru dezvoltare durabilă, educația interculturală.

Cele mai solicitate discipline în instituțiile de învățământ în anul de studii 2021-2022 au fost:

Matematica distractivă-1407 elevi; Tainele comunicării – 780 elevi; Religia, Cultul ortodox- 1244 elevi; Educația ecologică – 438 elevi; Citind, învăț să fiu – 338 elevi

Educația pentru sănătate – 346 elevi.

 

 1. Domeniul MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI ŞI AL EVALUĂRII

Direcția Educație apreciază, că  directorii instituțiilor   de învățământ au conștientizat importanta muncii lor si in cea mai mare parte si-au perfecționat stilurile manageriale, au îmbunătățit imaginea scolii in cadrul comunităților.

Cadrele didactice ș-au axat instruirea  pe sistematizarea conținuturilor științifice cuprinse în programele de examen și mai ales pe consolidarea competențelor evaluate prin standardele curriculare, precum și simulările de examene organizate  la nivel republican prin rețeaua electronică care au constituit un factor important în asigurarea succesului școlar pentru majoritatea elevilor.

Evaluările la finele treptelor de școlaritate s-au desfășurat în concordanță cu Regulamentul  de organizare și desfășurare a evaluărilor finale la treptele de învățământ.

În general, când abordăm problema  evaluării și examinării, pornim de la faptul unor constatări ce vizează, în primul rând,   măsura  în care elevul se conformează unor repere sau standarde, pe care școala le consideră relevante în context socio-economic şi cultural.

În acest context, menționăm că sesiunea de examene 2022, este organizată în conformitate cu actele normative elaborate și aprobate de către Ministerul Educației și Cercetări.

Rezultavitatea probelor finale în ciclul primar  la discipline sunt următoarele:

 • Rata de promovabilitate în treapta primară, promovați – 100%:

 

Rata de promovare –  100%, sesiunea  2020

Rata de promovare –  98,2%, sesiunea  2021

Rata de promovare –  97,24%, sesiunea  2022

 

Legea Parlamentului RM nr. 71/2020 privind anularea examenelor naționale  de absolvire a programelor  de studii în învățământul general , sesiunea de examene 2020.

 • examenele de absolvire a treptei gimnaziale:

Din aceștia cu media de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2022

    Note de ,,8-9 – 10” – 281 elevi-   35, 97 % – calitatea , neînsușita – 1,8%,  nota medie – 6,93-, sesiunea 2021

    Note de ,,8-9-10” – 263 elevi –  35.54 – calitatea, neînsușita – 0%, nota medie 6,90 sesiunea 2022

Elevi cu CES :

 Sesiunea 2021. Candidați 42, absolvenți -42.

Sesiunea 2022. Candidați – 37, absolvenți -37

Treapta liceală:

 • examenele de BAC:

   Analiza comparativă a rezultatelor sesiunii de bacalaureat pe   ani de studii

Rezultatele evaluării nivelului de performanțe este o prioritate a sistemului educațional raional, deoarece denotă nivelul de formare a competențelor curriculare la disciplinele de studii la toate treptele de școlaritate.

            La examenul de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2022 au fost admiși (761 candidați. Au realizat sarcinile propuse 640, reușita școlară constituind 97,24%; procentul calității – 35,54%.

 Nota medie  și calitatea la disciplinele de examene:

 1. La limba și literatura română (alolingvi) – nota medie- 6,08, calitatea 37 elevi- 52,85%.  2. La matematică nota medie – 7,33, calitatea -330 elevi 45,32%.
 2. Limba și literatura română nota medie 7,19, calitatea – 305 elevi- 45,52%.
 3. Istoria românilor și universală nota medie – 7,12, calitatea – 321-39,88. Au fost respinși 14 elevi.

Sesiunea BAC 2022 ne-a confirmat   o situație mai reală a cunoștințelor şi competențelor absolvenților. Astfel, din cei 202 de candidați care au fost admiși la examenele de BAC, au susținut examenele  în sesiunea de bază 150 de candidați, respinși 52 de candidați-  25,74% , rata de promovare este la nivel de raion este de 74,25%, nota medie este de 7,26.

Candidați cu nota medie a examenelor, dintre care: pe nota 10 – 0; 9 -9,99 – 7; 8 – 8,99 – 25; 7 – 7,99 – 52; 6 – 6,99 – 48; 5 – 5,99 – 20. 

            Din 202  candidați total cu restanțieri pentru sesiunea suplimentară   au promovat examenele 167 ceea ce constituie rata de promovare de 82,67%, sesiunea 2022, au rămas restanțieri -35 de candidați.

Într-un clasament al liceelor  pe republică  rezultativitatea  promovării examenelor de BAC, sesiunea 2022 este următoarea:

Aș vrea să menționez rezultatele obținute de candidații din LT  Olimp”,  care au susținut examene

Menționăm că rezultatele obținute reprezintă normalitatea și dovedesc în același timp seriozitatea celor care au organizat și au participat la  buna desfășurare a examenelor.

Probleme:

Se atestă ignorarea standardelor în procesul de predare-învățare-evaluare, precum şi carențe la nivelul de pregătire a cadrelor didactice în formarea competențelor de evaluare a performanțelor școlare.

 1. Susținerea elevilor dotați:

Cel mai important lucru pe care l-au învățat în această perioadă rămâne a fi perseverența și iscusința de a-i face pe elevi responsabili de propria învățare. La fel de important este și menținerea unui echilibru emoțional pozitiv, care îi poate ajuta în procesul de dezvoltare și învățare. În condițiile în care se solicită activități on-line, s-a făcut  schimb de bune practici de învățare la distanță, în acest mod s-a  economisit nu doar timp. De asemenea,  a fost important să fie siguri că sarcinile propuse elevilor sunt relevante și accesibile din toate aspectele (complexitate, accesibilitate, resurse, timp de realizare, cât și planificarea modalităților de evaluare).

Elevii dotați au participat la diverse concursuri naționale, dar și Internaționale; Proiecte Naționale/Internaționale, ocupând locuri de frunte și care au fost premiați la Ultimul sunet cu diplome și daruri.

Proiecte educaționale implementate pe parcursul anului 2021-2022, au pus în valoare potențialul creativ al elevilor.

10.  Rezultatele elevilor la Olimpiade republicane – 2022

În anul 2021- 2022 au fost organizate și desfășurate olimpiadele școlare la  disciplinele de studiu.

Olimpiada raională la disciplinele de studii ne permite să apreciem calitatea rezultatelor școlare prin prizma standardelor educaționale , referențialul și cerințelor curriculare  la fiecare disciplină, înaintate domeniului educațional de către MEC și societate.

La etapa raională au participat 510  elevi ( 6,9 %) din numărul total de elevi  (8368)

elevi. Au fost menționați 215  elevi cu locuri    premiante și mențiuni.

Cele mai bune rezultate au obținut elevii din:

LT”Olimp”; LT ,,A. Agapie” LT, ,,I. Creangă” ,LT”M. Eminescu; LT,,N. Casso”, Gim. ,,V. Alecsandri”, Gim.,,D.Matcovschi” LT”D. Cantemir; gim. ,,Luceafărul”,Gim.,,S. Rădăuțan”, Gim,,A. Russo”.

La olimpiadele republicane au participat 48 de elevi. Dar rezultatele obținute au fost destul

de modeste. ( 12 elevi au fost premiați la olimpiada republicană).

Constatări:

Aspecte pozitive:

 • Respectarea actelor normative   privind   organizarea și  desfășurarea olimpiadei școlare la disciplinele de studiu;
 • Transparența procesului de organizare și desfășurare a Olimpiadei școlare;
 • Administrarea testelor unice pe tara la discipline școlare;
 • Timp suficient alocat pentru realizarea testului;
 • Deținerea diplomelor pentru 12 locuri premiante la etapa republicană;
 • Însă este îmbucurător faptul că majoritatea elevilor, participanți la olimpiadele republicane au acumulat în jur de 50% și mai mult din punctajul total al testelor .

Puncte slabe

 • Activitate ineficientă a cadrelor didactice și manageriale în promovarea elevilor cu aptitudini la anumite discipline școlare;
 • Neimplicarea personalului didactic în pregătirea elevilor pentru olimpiade la un șir de discipline școlare;
 • Lipsa motivației elevilor pentru studiul aprofundat al unor discipline școlare;
 • Grad scăzut de realizare a testului la unele discipline școlare: matematică, fizică, biologie, chimie – punctaj minim acumulat;
 • Suprasolicitarea unor elevi de a participa concomitent la mai multe discipline școlare.
 1. Organizarea și desfășurarea lucrului metodic

          Pe parcursul anului de studii  s-au desfășurat multiple sesiuni de instruire/formări locale, având ca obiectiv general promovarea politicilor educaționale și punerea în aplicare a noilor reforme curriculare.

       Pentru eficientizarea managementului și a procesului educațional în instituții:

 • s-au proiectat și desfășurat 25 seminare raionale  cu diferite categorii de cadre din scoli și grădinițe.  Subiectele au reflectat schimbările survenite în domeniul educațional.
 • Școala Managerului Începător –  9 ședințe cu subiecte utile pentru activitatea cotidiană a acestei categorii de angajați și în baza instituțiilor şi managerilor performanți.
 • Școala experienței avansate –   6 ședințe;
 • S-a organizat și promovat etapa raională a concursului ,,Pedagogul Anului”;
 • Delegarea profesorilor la cursurile de perfecționare la obiectele de studii – 280;
 • Implementat proiectul ,,Singur acasă”;
 • Organizarea și promovarea concursurilor profesionale;
 • Organizarea și promovarea ședințelor cu CD de Limba și Literatura română în cadrul CLRE ,,Floarea Neamului;
 • S-a promovat olimpiada raională la disciplinele de studii;
 • Organizat și desfășurat etapa raională a Turnamentului în domeniul Drepturilor omului/copilului, ediția a. 2022.

  Ateliere de formare continuă a cadrelor de conducere din scoli și grădinițe – 8 ședințe cu subiecte conform Planului de activitate al DE.

  În toate instituțiile din raion se promovează procesul de studiere, generalizare, propagare a experienței avansate   –   16 articole apărute în presă.

Concursul  raional  “Pedagogul anului  2022 ”  a avut drept obiective sporirea prestigiului profesiei de pedagog, stimularea activității creative, promovarea experienței avansate și inovatoare a cadrelor didactice etc.

În rezultatul evaluării  probelor Comisia de concurs a decis să distribuie locurile după cum urmează:

Educația preșcolară , conferirea titlului onorific ,,Pedagogul Anului” dnei Jardan Victoria – educatoare , IET nr. 6,or.  Sângerei;

Învățământ primar,  conferirea titlului onorific ,,Pedagogul Anului” dnei Nacu Elena – învățătoare ,Gim. ,,V. Alecsandri ”Drăgănești;

Învățământul gimnazial și liceal, conferirea titlului onorific ,,Pedagogul Anului” dnei Nica Olesea  – profesoară de L.L .Română , Gim. ,,A. Păunescu” Copăceni.

La celelalte categorii de participante au primit  Diplome de Merit de gradul I,II,III și premii  de încurajare.

 1. REALIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA DISTANȚĂ:

Sistemul educațional este influențat puternic de necesitatea de a răspunde la transformările radicale în societate, trecând de la expansiunea cantitativă la soluțiile calitative.

Implementarea tehnologiilor informaționale în instituțiile de învățământ este un proces complex, necesită condiții, surse financiare, abordări inovative în perfecționarea cadrelor didactice. 

În perioada pandemiei a fost o mare provocare pentru elevi și profesori procesul educațional de predare online.

În anul de studii 2020-2021 numărul elevilor ce nu pot  participa la instruirea online din cauza lipsei tehnicii de calcul era de 553 elevi ( 6,57%), din lipsa internetului în unele localități 469(5,57%)  –  7 localități. În anul 2021-2022 acoperirea cu internet s-a efectuat și în aceste localități.

Soluții:

1.Asigurarea instituțiilor de învățământ cu softuri educaționale;

 1. Asigurarea cadrului legal pentru desfășurarea activității didactice în mediul online;
 2. Colaborarea și comunicarea cu toți partenerii educaționali, în vederea asigurării resurselor necesare desfășurării online.

4 . Coordonarea și monitorizarea organizării și desfășurării activităților online;

 1. Utilizarea instrumentelor digitale de colectare a datelor din cadrul unității școlare;
 2. Reconceptualizarea procesului de predare-învățare -evaluare în mediul online ,în urma realizării feedbackului.
 3. Asigurarea protecției vieții și sănătății copiilor

În urma examinării situației la compartimentul respectiv, am constatat că Politica de protecție a Copilului, la nivel de fiecare instituție este actualizată anual, în cadrul ședinței Consiliului Profesoral desfășurat în luna septembrie.

Deja al doilea an, este actualizată în conformitate cu Instrucțiunea privind activitatea instituțiilor de învățământ, în contextul pandemic, respectiv și în anul școlar 2021-2022, cu accent pe prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2.     

Referindu-mă la raportarea cazurilor VNET, potrivit datelor prezentate de instituții pe parcursul anului se studii 2021-2022, în raionul Sângerei au fost înregistrate 200 de cazuri de violență asupra copiilor (133 băieți și 67 fete), dintre care – 49 cazuri de abuz fizic, 19- psihologic, 132- neglijare. Din numărul total de cazuri, 151 au fost depistate de către profesori, 6 de către alți angajați ai instituției, 24 cazuri de către copii și 19 cazuri semnalate de părinți. Au fost referite doar 46 cazuri.

 1. Serviciul de Asistență Psihopedagogică

 Pentru realizarea obiectivelor sus menționate, Serviciul de asistență psihopedagogică a planificat o serie de acțiuni care au fost reflectate în planul anual al Serviciului şi al Direcției Educație. În 33 de instituții de învățământ  avem la evidentă 393 de elevi cu cerințe educaționale speciale.

Din numărul total de elevi la evidența SAP – 393  de elevi, în baza listelor nominale prezentate de managerii instituțiilor preuniversitare și a registrului de evidență a elevilor evaluați de către SAP, pentru anul de studii 2021-2022 avem 37 de absolvenți ai ciclului gimnazial, 41 de elevi absolvenți ai ciclului primar.  

Din cele 33 instituții de învățământ preuniversitar în care avem copii cu cerințe educaționale speciale în 31 sunt constituite Comisii Multidisciplinare Intrașcolare, în 24 sunt deschise și dotate  Centre de Resurse pentru Educație Incluzivă (CREI) și în 30 de instituții de învățământ general activează 46 de cadre didactice de sprijin (36,7 unități).

O experiență nouă de promovare a educației incluzive pe parcursul anului 2021-2022, am identificat-o în gim. Mihailovca. La inițiativa managerului, cu sprijinul și implicarea activă din partea CDS, a tuturor CD, cât și a cadrelor auxiliare, a fost dotat un CREI unde pot beneficia de suport educațional suplimentar elevii cu și fără CES. Acest CREI a fost deschis și dotat din resurse proprii, fără a beneficia de suport financiar predestinat dotării unui CREI.

            Pentru elevii cu CES, cadrele didactice au elaborat planuri educaționale individualizate în baza curricular disciplinelor (2018), în conformitate cu ghidul metodologic „Individualizarea procesului educațional prin adaptări curriculare”, aprobat prin Ordinul ME nr. 671 din 1 august 2017.

 1. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor și prevenirea morbidității

                   pentru anul de studii 2021-2022

 

Starea de sănătate a  elevilor în anul de studii 2021 -2022 sau plasat următoarele boli  pe :

 • Locul I – bolile aparatului respirator – cu 709 cazuri dintre care cl .I-IV –258  cazuri, cl. V-IX- 334  cazuri; cl. X-XII- 117 
 • Locul II –  aparatul digestiv – cu 224  cazuri  dintre care cl. I-IV – 120  cazuri, cl. V-IX -101  cazuri, cl. X-XII – 3 
 • Locul III – bolile sistemului nervos – cu 143  cazuri  dintre  care cl. I-IV – 48  Cl. V-IX -89  cazuri, cl. X-XII- 6 cazuri.
 • Locul IV– bolile ochiului și anexelor sale – 116 cazuri  dintre care cl. I-IV – 34 cazuri, cl. V-IX – 67  cazuri , cl. X-XII – 15 
 • Locul V – bolile endocrine de nutriție și metabolism – 121 cazuri dintre care I-IV – 44 cazuri, cl V-IX- 73 cazuri, cl. X-XII – 4 cazuri.

Probleme:

 • Asigurarea cu unități de asistent  medical în toate instituțiile de învățământ preuniversitar.
 • Mobilierul uzat care nu corespunde taliei elevilor care este un factor negativ asupra sănătății elevilor
 • Lipsa sistemului de ventilare în laboratoarele de fizică și 
 • Lipsa lavoarelor în laboratoare, a sistemului  de apă și canalizare.

 

Soluții:

 • Completarea cabinetelor medicale și dotarea cu  utilaj medical  și conectarea la sistemul de apă și canalizare  conform legislației în vigoare.
 • Dotarea sălilor de clasă cu mobilier corespunzător vârstei elevilor
 • Respectarea normelor fiziologice la produsele alimentare în rațional elevilor.
 • Condițiile și modul de trai al elevilor
 • Respectarea normelor și suprafețelor a utilajului sportiv în sălile de sport pentru evitarea traumatismului.
 • Prevenirea și Respectarea cerințelor igienice și epidemiologice la infecțiile virale acute, inclusiv COVID-19.
 • Respectarea Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.60 din 23 august 2021.
 1. Informație privind alocările financiare și însușirea acestora

Bugetul pentru învățământ s-a aprobat pentru anul 2022 o sumă de 158 286,4 mii lei.  S-a creat componenta raională din 3% în sumă de 15040,5 mii lei. Pentru acoperirea cheltuielilor de transportare a elevilor au fost alocate 2330 mii lei. Neavând o rețea consolidată vom rata șanse de atragere a fondurilor extrabugetare, de exemplu, din cele prevăzute pentru renovarea școlilor de circumscripție, în cadrul Proiectului sprijinit de Banca Mondială. În raion avem renovate prin Proiectul  reforma Învățământului din Moldova 2 școli de circumscripție.

 1. Implementarea noii formule de finanțare și gestionare a sistemului educațional raional

În anul școlar 2021-2022, în conformitate cu HG RM nr. 868 din 08.10.2014 și Deciziile Consiliului raional în categoria școlilor mici, sânt înscrise 10-gimnazii și 2 Școli primare-grădinițe.  

         Deși numărul elevilor este mai mic decât normativul, aceste instituții au deficit de buget care  crește  din an în an de studii.

Din 39 de instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal cu deficit la bugetul instituțiilor sânt 33 de instituții ceea ce formează 84%. Deficitul bugetar al instituțiilor este de 20571,2 mii lei.

Constatări:

La moment, 26 de instituții preuniversitare sunt ordonatori secundari de credite;

13 instituții  de învățământ preuniversitar  sunt executori terțiari la buget;

Concluzionând activitatea tuturor celor implicați în implementarea noii formule de finanțare, se cere remarcat, că avantajele sunt vizibile în cazul unei gestionări eficiente, echilibrate;

Probleme:

În 56% din instituțiile de învățământ preuniversitar,  directorul adjunct, activând pe 0,5/0,25 salariul, nu reușește să îndeplinească calitativ volumul de muncă necesar;

Este necesar de introdus în statele de personal a Direcției Educație ca specialist – juristul, care ar trebui să consulte activitatea Direcției Educație în  domeniile  de activitate.

 1. Alimentația copiilor

În anul 2021, în instituțiile preșcolare s-au alimentat- 3888 copii de vârstă preșcolară. Alimentația copiilor se organizează de 3 ori în zi.

Analizând realizarea normelor de bani pentru un copil zi în anul 2021, se poate de menționat, că s-au înregistrat  schimbări pozitive  față de anul precedent, costul unei zile per copil în mediu pe an a constituit – 26,25 lei/zi.

 În majoritatea instituțiilor preșcolare a fost respectată norma de bani stabilită prin Hotărârea de Guvern Nr.722 din 18.07.2018, pentru aprobarea ,,Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general”.

Conform actelor normative de alimentație gratuită în raionul Sângerei în anul de studii 2021-2022  beneficiază 3533de elevi de la ciclul primar, ceea ce constituie 100 %, cu 10.80 lei  per/ elev ,  din familii social vulnerabili- 398 elevi cl. V-XII, ceea ce constituie 61,23 %  inclusiv și 275 elevii (61,65 %) ce se deplasează în instituțiile de circumscripție. Începând cu luna martie  elevii ciclului primar s-au alimentat cu 13,00 lei per/elev.

A continuat și anul acesta măsuri de cooptare adăugătoare  a mijloacelor financiare prin intermediul asociațiilor părintești ,sponsorilor etc..

 • Procesul de alimentație în gim. Dobrogea Veche, gim.”A.Păunescu”, Copăceni și LT”M. Eminescu”,Sângerei este susținut financiar de Asociația Părinților. 
 • ONG ”BuonValense” (ajutor copiilor aflați în dificultate) cu susținere financiară alimentația  de la 8 până la 12 lei pentru: (351 elevi) cu media 9.40 lei/zi în 7 instituții:

gim.Petrovca, Gim.”A. Păunescu”, Copăceni, gim.Cozești,gim.”V.Mereniuc”,Bilicenii Vechi, gim.”S.Rădăuțan”,IezăreniiVechi, gim.Grigorăuca, gim.Mihailovca.

 1. Organizărea activității extrașcolare în instituțiile complementare din  cadrul  DE Sîngerei   pe parcursul anului de studii 2021 -2022.

Centrele de Creație și Agrement,  Școala de Sport pentru copii și tineret a fost și este locul dezvoltării talentelor pentru generații de copii.

Aceste Centre de Creație și Agrement  din raion își aduc tot mai mult contribuția la dezvoltarea deprinderilor de muncă, a dezvoltării simțului estetic și artistic, la educarea copiilor în diverse domenii și la trezirea interesului pentru un anumit profil de activitate.

În raion funcționează două Centre de Creație și Agrement  (CCA Sângerei, CCA Chișcăreni)  și Școala Sportivă  ”D. Atanasov”,or. Sângerei.

Contextul socio-economic este favorabil pentru activități cu caracter non formal. Copiii au  posibilitatea de a frecventa, la libera alegere, disciplinele care îi reprezintă în funcție de aptitudini, dorință or îndemânare sau îi ajută să se descopere pe ei înșiși, centrul contribuind  la dezvoltarea pasiunilor cultural-artistice, sportive și tehnico-aplicativ-științifice.

 1. Organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor în sezonul estival 2022.

   În perioada  estivală 2022 au activat   2 tabere de odihnă.                            

Mijloacele  financiare pentru procurarea biletelor de odihnă  în tabăra de odihnă din s. Rădoaia   au fost aprobate la ședința  Consiliului raional din 10.06.2022. Suma alocată  de către  Consiliul Raional a fost de 632 000 lei .(Procurate 302 foi de odihnă).

  Peste 600 de copii s-au odihnit în tabără  „Emanuel” Sângerei, finanțarea din sursele confesiunii respective.

 1. Pregătirea instituțiilor către noul an de studii

În scopul asigurării condițiilor optime de activitate a instituțiilor preuniversitare prin realizarea reparațiilor capitale și renovărilor directorii, în comun cu consiliile de administrație din instituții, au identificat surse extrabugetare de finanţare prin intermediul proiectelor investiționale. Menționăm finisarea  eficentă a următoarelor proiecte:

 • Proiectul „Sporirea eficienței energetice în gimnaziu” în Gimnaziul „Iu. Boghiu” s. Flămânzeni în suma de 23.507.932 lei, finanțat de ADR NORD;
 • Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”, Contractul „Lucrări civile la Liceul Teoretic „Alexandru Agapii” din s. Pepeni, r-nul Sângerei, în suma de 10.668.465 lei, finanțator Banca Mondială prin intermediu FISM-ului;
 • În baza deciziei Consiliului raional nr. 2/2 din 10.06.2022, pentru asigurarea condițiilor normale de activitate a  instituțiilor de învățământ general au fost asigurate prin transfer cu destinație specială pentru învățământ general și cheltuieli pentru alimentație și resurse energetice ( energie electrică, gaze, procurarea combustibilului, în sumă de 6 411 400 lei.

Din componenta raională au fost direcționate surse financiare pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate instituțiilor și s-au  alocat surse financiare:

Prin Decizia CR nr.1/20 din 31 .03.2022

     Din componenta raională (3% din suma transferurilor categoriale în sfera educației), în sumă totală de 1303709,00 lei, inclusiv:

Prin Decizia CR nr. 2/2 din 10.06.2022    

      Din componenta raională (3% din suma transferurilor categoriale în sfera educației), în sumă totală de 2834505,00 lei, inclusiv:

     Prin  Decizia CR nr. 3/9 din 01.08.2022

 Din componenta raională (3% din suma transferurilor categoriale în sfera educației), în sumă totală de 807 297,00 lei, inclusive:

 

Aspecte pozitive la procesul educațional.

 • Baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un învățământ eficient, formativ-performant, în concordanță cu specificul școlii;
 • Existenta colectivului de cadre didactice din raion cu pregătire profesională  bună.
 • Performanțe notabile în cadrul Concursului „Pedagogul Anului” prin ocuparea locurilor la etapa raională, republicană;
 • Acces la informație prin intermediul internetului în instituțiile de învățământ și la domiciliul elevilor.
 • Existența Centrelor de resurse pentru copii cu CES.
 • Interesul sporit al profesorilor și părinților pentru proiecte educaționale;
 • Comunicarea on-line in cadrul comunității școlare.
 • Bază materială bună care permite desfășurarea unui proces educațional modern, de calitate.
 • Organizarea serviciilor de transportare a elevilor din localitățile vecine;

10.Colaborare intensă cu directorii instituțiilor de învățământ în vederea pregătirii instituțiilor către noul an școlar.

Oportunități:

 • Diversificarea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin multiple forme;
 • Posibilitatea modernizării centrului de resurse pentru copiii cu CES în cadrul proiectului Reforma Învățământului în RM.
 • Creșterea accesului la surse de informare, diversificarea acestora;
 • Existenta posibilității de a aplica pentru realizarea de proiecte educative, recunoscute la nivel național.
 • Dezvoltarea unor parteneriate cu asociații care promovează acțiunile de voluntariat

Riscuri:

 • Scăderea populației școlare cu implicații asupra normării personalului didactic şi a rețelei școlare;
 • Preocuparea în mică măsură a părinților în educația și instruirea propriilor copii;
 • Scăderea interesului pentru profesia didactică;
 • Scăderea interesului pentru lectură;
 • Insuficiența fondurilor financiare alocate pentru instituția de învățământ;

Puncte slabe:

 • Lipsa interesului pentru învățare din partea unor elevi;
 • Implicare slabă de managerilor școlari în realizarea proiectelor educaționale.
 • Lipsa manualelor la unele discipline școlare sau neracordarea conținuturilor din curricular la manualele actuale;
 1. Asigurarea procesului educațional în condițiile riscului sporit de răspândire a infecției provocate de virusul SARS COV- 2.

 

Sistemul educațional al raionului nostru nu stă pe loc,  continuă să înainteze. Realizarea cu succes a tuturor obiectivelor  ce ni le punem noi zi de zi nu depinde doar de noi, ci de toți cei implicați în educație –  angajat raional, conducătorul instituției de învățământ, profesor, elev și părinte. Calitatea înaltă a serviciilor educaționale începe la locul de muncă al fiecăruia din noi.

Aduc mulțumiri cadrelor manageriale, didactice din raion pentru efortul depus în promovarea procesului educațional în contextual epidemiologic COVID -19.

 Colaboratorilor Ministerului Educației Culturii și Cercetării pentru formările efectuate, ghidare,  susținere, înțelegere, asigurarea instituțiilor cu dezinfectanți, calculatoare.

Vreau să aduc mulțumire  pentru buna colaborare tuturor șefilor  Secțiilor  din Consiliul raional, secțiilor  desconcentrate pentru colaborare, susținere în realizarea tuturor problemelor pentru învățământ.

Și   în acest an  conferința  pedagogică  o promovăm online . Mizez ca astăzi să se pună accentul pe dezbateri, pe acele subiecte, care au relevanță la etapa actuală în educație.

Numărate zile au mai rămas până la 1 septembrie, ziua când vor reînvia școlile și grădinițele noastre.

Cea mai mare provocare este pentru D E  să asigurăm un proces educațional continuu cu prezența fizică a elevilor în noul an de studii.

Vă doresc mult succes și creativitate! Sănătate, bucuria comunicării cu elevii și colegii, prosperitate și fericire.

            Curciuc Mihai, șeful- adjunct Direcția  Educație Sângerei               

Achitat de bani publici