DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Copăceni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar și cadastru.

Condiţiile de participare la concurs:
• deţine cetățănia Republicii Moldova;
• studii superioare la specialitatea cadastru și organizarea teritoriului/superioare juridice;
• experienţa în reglementarea regimului funciar şi cadastru se consideră prioritate,
• lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvărşite cu intenţie;
• nu a împlinit vârsta de 63 ani;
• dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
• posedă limba de sAtat,
• în ultimii 5 ani, nu a fost distituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare.
• Cunoştinţe de utilizare a computerului Microsoft Word, Excel, Internet şi alte programe necesare exercitării funcţiei.
Aptitudini: de obiectivitate, spirit de iniţiativă, disciplină în muncă, lucru cu informaţia, capacitatea de comunicare cu cetăţenii,
Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalizm, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, comunicare eficientă.
Scopul și sarcinile de bază a funcției :
Reglementarea problemelor funciare în teritoriul comunei,
• organizarea și efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare și cadastru în teritoriul comunei;
• evidența registrelor cadastrale al deținătorilor de terenuri ;
• evidența și reglementarea terenurilor ;
• alte atribuţii încredinţate de primarul comunei,
• elaborarea proiectelor de decizie a Consiliului comunal în domeniul respectiv.
Acte necesare: Candidații pentru ocuparea funcției, prezintă Comisiei de concurs, începând cu data de 08.11.2021 până la data de 29.11.2021, orele 16:00, următoarele documente:
• formularul de participare;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare ;
• copia carnetului de muncă;
• certificat medical.
• Cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere.
Bibliografie :
• Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008;
• Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25/2008;
• Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438/2008;
• Hotărîrea de Guvern nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
• Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
• Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
• Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
• Codul funciar al Republicii Moldova nr.828/1991;
• Legea privind gospodăriile țărănești nr.1353/2000;
• Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor;
• Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135/2007;
• Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului 1308/1997.
Concursul include proba scrisă și interviul. Actele vor fi depuse pe adresa : Primăria comunei Copăceni, s.Copăceni, sediul primăriei, biroul contabilului-şef. în zile lucrătoare luni-vineri, orele 8:00–17:00
Informații suplimentare la tel. 0262-30-3-31.