DISTRIBUIȚI

ANUNŢĂ:

 • Concurs  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de:

  Specialist principal, Secţie Administraţie Publică

 

 Cerinţe specifice minime:

– 1 an de experienţă profesională în domeniu;

– cunoașterea legislației în domeniul administrației publice;

– sisteme de operare la calculator.

 

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 •  în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 1. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:
 • acordarea consiliilor locale și angajaților aparatelor primăriilor asistență metodică în problemele administrației publice;
 • participarea, organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului raional;
 • participarea la pregătirea alegerilor, referendumurilor, seminarelor, conferințelor, ședințelor operative ce țin de competența autorităților publice de ambele niveluri;
 • colaborarea cu secțiile Administrație Publică ale Consiliilor raionale din republică.
 1. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începînd cu data de 06.11.2019 pînă la data de 25.11.2019 (inclusiv), următoarele documente:
 • formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical.

            Copiile documentelor prezentate  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

            Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Serviciul Resurse Umane)

            Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: aliona_craciun@mail.ru.

 

04.11.2019     Serviciul Resurse Umane                                           Aliona Crăciun