DISTRIBUIȚI

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist superior, Serviciul Asistență Tehnică și Eficiență Energetică,
Aparatul Președintelui raionului

Cerinţe specifice minime:
– 6 luni de experienţă profesională în domeniu
– abilităţi de utilizare a computerului;
– cunoașterea legislației în domeniul administrației publice;
– Studii superioare absolvite în domeniul ingineriei și tehnologiei transporturilor.

1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvârşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
2. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective:
• Optimzarea rețelelor de rute regulate în raion;
• Monitorizarea permanentă a starii tehnice la întreprinderile din sectorul agro-alimentar al raionului;
• Organizarea concursului privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate.
• Monitorizarea permanentă a stării tehnice a parcului de transport care aparține Consiliului raional.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 15 zile calendaristice, începînd cu data de 04.05.2020 până la data de 18.05.2020 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar;
• certificatul medical.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.
Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sângerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Serviciul Resurse Umane)
Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: aliona_craciun@mail.ru.
Aliona Pavinschi, serviciul Resurse Umane