DISTRIBUIȚI

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist principal, Serviciul Financiar
Cerinţe specifice:
– 1 an de experienţă profesională în domeniul contabilității;
– abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, navigare Internet, 1C);
– studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate, finanțe sau economie.
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2. Sarcinile de bază ale funcției respective:
• Întocmirea documentelor de plată către organele bancare conform reglementărilor în vigoare şi urmărirea primirii la timp a extraselor de cont şi confruntarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurînd încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor.
• Participarea la stabilirea şi valorificarea operaţiunii de inventariere şi înregistrarea în contabilitate documentelor de casare şi declasare a bunurilor.
• Organizarea efectuării la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor din bugetul raional.
• Avizarea contractelor pentru achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor a Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate, asigurarea evidenţei şi înregistrarea lor la Trezoreria Teritorială.
• Ordonarea documentelor conform nomenclatorului arhivei de stat pentru păstrare.
• Asigurarea executării deciziilor consiliului raional privind alocarea mijloacelor financiare pentru unele cheltuieli neprevăzute.
4. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începând cu data de 27.05.2022 până la data de 15.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
• cazierul judiciar;
• certificatul medical;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)
Informaţii suplimentare găsiți pe saitul singerei.md (rubrica: Transparența Decizională, Funcții Vacante) sau la tel: 0262 2-25-41; E-mail: serviculjuridic@gmail.com.


Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane
Cerinţe specifice:
– 1 an de experienţă profesională în domeniu;
– abilităţi de utilizare a computerului;
– studii: licențiat în drept
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2. Sarcinile de bază ale funcției respective:
• Acordarea asistenței juridice și informaționale persoanelor supuse represiunilor politice.
• Participarea la procesul de elaborare și redactare a proiectelor de decizii ale Consiliului raional și proiectelor de dispoziții ale Președintelui raionului.
• Contribuirea la emiterea proiectelor de acte administrative privind înregistrarea asociațiilor obștești și întreprinderilor municipale. Ține Registrul de evidență al acestora.
• Întocmirea, verificarea, înregistrarea contractelor dintre Consiliul raional și persoane fizice/juridice. Ține Registrul de evidență al acestora.
• Acordarea asistenței informaționale și juridice privind declararea conflictului de interese, angajaților din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional. Ține Registrul de evidență al acestora.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începând cu data de 27.05.2022 până la data de 15.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
• cazierul judiciar;
• certificatul medical;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.
Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)
Informaţii suplimentare găsiți pe saitul singerei.md (rubrica: Transparența Decizională, Funcții Vacante) sau la tel: 0262 2-25-41; E-mail: serviculjuridic@gmail.com.


 

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist superior, Secția Juridică și Resurse Umane
Cerinţe specifice:
– 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
– abilităţi de utilizare a computerului;
– studii: licențiat în drept

1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2. Sarcinile de bază ale funcției respective:
• Implimentarea legislației în vigoare cu privire la privatizarea patrimoniului public.
• Acordarea asistenței informaționale și juridice cetățenilor din teritoriul raionului cu privire la procesul de privatizare.
• Completarea și actualizarea Registrului electronic al subiecților declarării averii şi intereselor personale din cadrul Aparatului Președintelui raionului.
• Participarea la procesul de întocmire a dosarelor administrative în cadrul secției.
• Pregătirea materialelor ce ţin de activitatea subdiviziunii, pentru păstrare în arhiva raională.

3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începând cu data de 27.05.2022 până la data de 15.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
• cazierul judiciar;
• certificatul medical;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.
Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

Informaţii suplimentare găsiți pe saitul singerei.md (rubrica: Transparența Decizională, Funcții Vacante) sau la tel: 0262 2-25-41; E-mail: serviculjuridic@gmail.com.


Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist principal, Serviciul Tineret și Sport
Cerinţe specifice:
– 1 an de experienţă profesională în domeniu;
– abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, navigare Internet, powerpoint);
– studii: superioare și /sau masterat în domeniul pedagogic/social/sport/administrație publică;
1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru săvîrşirea unor abateri disciplinare sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2. Sarcinile de bază ale funcției respective:
• Asigurarea realizării legislaţiei şi politicilor cu privire la tineret.
• Coordonarea activității Consiliului raional al Tinerilor și administrarea bunei funcționări a structurilor de tineret (consilii locale, grupelor de inițiativă și organizațiilor de tineret)
• Elaborarea strategiilor de tineret și implimentarea anuală a programului de granturi la nivel local cu participarea organizațiilor și a grupelor de inițiativă de tineret.
• Organizarea şi coordonarea desfăşurării în teritoriul raionului a diverselor activităţi creative ale tineretului.
• Asigurarea pregătirii şi participării tineretului în competiţii internaţionale, republicane, regionale şi rationale.
• Promovarea modului sănătos de viaţă. Coordonarea activităţilor profilactice în lupta tineretului împotriva alcoolismului, narcomaniei și HIV-SIDA.
3. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice, începând cu data de 01.06.2022 până la data de 20.06.2022 (inclusiv), următoarele documente:
• formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009)
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
• cazierul judiciar;
• certificatul medical;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.
Concursul va avea loc în cadrul Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu proba scrisă şi interviul.
Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

Informaţii suplimentare găsiți pe saitul singerei.md (rubrica: Transparența Decizională, Funcții Vacante) sau la tel: 0262 2-25-41; E-mail: serviculjuridic@gmail.com.