DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Bursuceni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al instituției de educație preșcolară din satul Slobozia- Măgura. Funcționarea- sezonieră (mai- octombrie).
Criterii de selectare:
• Deține cetățenia Republicii Moldova
• Studii superioare universitare în domeniu
• Experiență de lucru în domeniu
• Posedarea limbii de stat
Documentele necesare
• Cerere de participare la concurs
• Formularul de participare
• Copia documentului de studii
• Copia actului de identitate
• Copia carnetului de muncă
• Curriculum vitae
• Certificat medical
• Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
Actele se vor depune timp de 30 de zile calendaristice de la publicarea în presă a avizului, pe adresa: Primăria Bursuceni raionul Sângerei.
Concursul va avea loc în incinta primăriei Bursuceni, pe data de 27 iunie 2022.
Informații suplimentare la telefonul 0 262 56 3 24

 


 

Primăria s. Țînțăreni, raionul Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al grădiniței de copii din s. Țînțăreni.

La funcția de director al grădiniței de copii din s. Țînțăreni, poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:
1. Deține cetățenia Republicii Moldova;
2. Are studii superioare universitare;
3. Are o vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani;
4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani.
5. Cunoaște limba română;
6. Este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
7. Nu are antecedente penale;

Candidații pentru ocuparea funcției de director al grădiniței de copii depun personal sau prin reprezentant (la primărie), prin poștă sau prin email, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs, la care se indică și lista actelor depuse cu numărotarea fiecărei file;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia/copiile actelor / actului de studii:
4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
5. Curriculum vitae;
6. Certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;
7. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere.
Informații suplimentare la tel: 025869236, email- primaria.tintareni@gmail.com
Primarul satului Țînțăreni D.Stoica


 

Primăria comunei Bilicenii Vechi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului comunal Bilicenii Vechi.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe portalul guvernamental al funcţiilor publice: cariere.gov.md, pe pagina web: https://primariabiliceni.wordpress.com şi cu publicarea pe panoul informaţional de la sediul Primăriei. Termenul limită de depunere a documentelor de participare la concurs este de 25.06.2022
Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului
Organizarea eficientă a activității Consiliului comunal Bilicenii Vechi, managementul eficient al activității consiliului în vederea asigurării legalității și realizării optime a obiectivelor acestuia.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
– planificarea și organizarea desfășurării ședințelor Consiliului Local;
– asigurarea legalității actelor adoptate de Consiliul local și de primarul satului;
– asigurarea comunicării actelor adoptate/emise;
– legalizarea și autentificarea actelor și documentelor;
– asigurarea efectuării actelor de secretariat.
Tip de angajare
Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile superioare în drept și/sau administrația publică;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .
Cerinţe specifice pentru participare la concurs
Studii superioare , licenţa unei facultăţi de drept sau de administrare publică.
Cunoştinţe:
-cunoaşterea legislaţiei în domeniu
-Posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, Internet.
Abilități:
Prelucrarea informație,planificare,organizare.elaborare a documentelor, argumentarea,prezentarea, aplanarea de conflicte,comunicare eficientă,de aplicare a normelor de drept la probleme specific pentru a elabora soluții optime.
Atitudini/comportamente:respect față de oameni,spirit de inițiativă, diplomație,creativitate,flexibilitate,disciplină,responsabilitate,rezistență la efort și stres,tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:
• Copia buletinului de identitate
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
• Copia diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare .
• Documente ce atestă experiența profesională
Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
• Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs:
• 01.06.2022-25.06.2022
Modalitatea de depunere a documentelor
• Prin poștă, email sau personal.
Bibliografia concursului
1.Legea nr.436 din 28.12.2006 cu privire la autoritățile publice locale
2. Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția public și statul funcționarului public.
3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.
4.Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
5.Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combatrea corupției.
6.Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare.Legea nr.270 din 23.XI.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
7.Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictele de interese.
Legea nr.239-XVI din 13.112008 cu privire la transparență în procesul decezional.
8. Codul Adimistrativ al Republicii Moldova
Telefon de contact pentru informare: 069871921
Rusu Tamara secretar interimar