DISTRIBUIȚI

IMSP „Centrul de Sănătate Sângerei’’
Anunță concurs pentru ocuparea postului vacant în conformitate cu Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical în sistemul sănătății aprobat prin ordinul MS nr. 139 din 15.10.2015:
Specialist cu studii superioare:
– Medic de familie OMF Ciuciueni – 1 salariu
– Medic obstretician ginecolog – 1 salariu
– Medic laborant – 1salariu
– Farmacist – 1 salariu
Specialist cu studii medii în specialitate:
– Farmacist – 2 salarii
– Asistent medical de familie- 1salariu OMF Iezărenii Vechi
– Asistent medical de familie- 1 salariu CS Sângerei
Condiții generale de participare la concurs:
– au cetățenia Republicii Moldova;
– au studii superioare/medii în specialitate;
– au abilități de comunicare în limbile română și rusă;
– sânt în capacitate deplină de exercițiu;
– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medic de familie sau de unități sanitare abilitate;
– nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
– îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
– îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
La înscrierea în concurs candidații depun un dosar, care include următoarele acte:
– cerere pentru participarea la concurs cu menționarea postului solicitat;
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
– copia carnetului de muncă;
– Curiculum Vitae;
– certificatul medical;
– declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează privind lipsa sancțiunilor desciplinare;
– copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele.
Copiile documentelor prezentate sânt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele generale, pentru a confirma veridicitatea lor.
Dosarele pot fi depuse pînă la 05.03.2021 inclusiv, la serviciul resurse Umane a IMSP Centrul de sănătate Sângerei, conform adresei: str. Testimițeanu 11, or. Sângerei. Telefon de contact: 262-261-12