DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Pepeni anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al IET ,,Prichindel” din s. Răzălăi ,rn. Sângerei.
La concurs poate participa persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii::
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învățămînt preşcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct. 62 subpct.1) şi 3) sau în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate pedagogice (colegiu)).
3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
5) cunoaşte limba română
6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidații pentru ocuparea funcţiei depun personal sau prin reprezentant la primăria comunei Pepeni, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de directorşi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.
Actele vor fi depuse la Primăria comunei Pepeni, biroul secretarului Consiliului Comunal .
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 22.07.2022
Informații suplimentare la tel: 0262 42396
Primarul comunei Pepeni Oleg Rotaru