DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Pepeni anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al IET „ Andrieș” din satul Pepeni și IET „ Prichindel” din satul Răzălăi, Sângerei.

La concurs poate participa persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:
. deține cetățenia Republicii Moldova,
. are studii superioare universitare( în cazul candidaților la funcția de director al instituției publice de
Educație antepreșcolară și de învățământ preșcolar din mediul rural, după prelungirea concursului în temeiul punctului 62 subpct. 1 și 3) sau în cazul inițierii unui concurs repetat, pot fi admiși candidați cu studii superioare universitare și cei cu studii medii de specialitate pedagogice ( colegiu).
. are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani.
. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu împlinit vârsta de 65 de ani.
. cunoaște limba română
. este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției
. nu are antecedente penale
. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. 1 lit.1m și n din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției depun personal sau prin reprezentant la primăria comunei Pepeni, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs,, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 al Regulamentului Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director-adjunct în instituțiile de învățământ general;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia/ copiile actului/actelor de studii
4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
5. Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic ( eliberat de medicul de familie) și neuropsihic ( eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
Actele vor fi depuse la Primăria comunei Pepeni, biroul secretarului Consiliului Comunal.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 31.03.2022
Informații suplimentare la tel: 0262 42 396

BP,P