DISTRIBUIȚI

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de:
Șef al IMSP ,,Centrelor de Sănătate Chișcăreni, Pepeni, Biruința, Bilicenii Vechi, Drăgănești, Sângerei, Cotiujenii Mici, Cubolta, Sângereii Noi, Flămânzeni – Coșcodeni, Copăceni”

Cerințe postului:
I ) deține cetățenia Republicii Moldova;
2) are studii superioare de licență medicale. studii de masterat în mananagementul sanatatii publice/managementul organizalional. administrare. Pentru candidatul cu studii ân alte domenii decât
cele medicale (management orgarizalional/administrare etc.). studiile de masterat in managementul
sanatății publice sau 250 de ore în managementul sănătății publice sunt obligatorii:
3) cunoaște limba româna, scris și vorbit) are capacitate deplina de exercițiu;
4) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează,, atestat pe baza adeverenței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățiile sanitare abilitate;
5) nu are antecedente penale pentru savârșirea unei infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii si securității omenirii. de razboi. contra vietii și sănătății persoanei. contra libertății cinstei și demnitații persoanei. privind viața sexuală. contra familiei si minorilor. contra sanatății publice și conviețuirii sociale, contra patrimoniului, contra securitații publice si ordinii publice. contra bunei desfășurări a activitații din sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat. infracțiuni economice, infracțiuni de corupție in sectorul privat.
6) are o vechime in muncă de cel puțin 5 ani in medicină sau intr-o funcție de conducere:
7) nu a atins vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care include următoarele acte:
1) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului socilicitat, conform modelului anexat;
2) copia actului de indentitate;
3) copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, dupa caz;
4) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, altele decât cele din domeniu;
5) actele care atestă vechimea în muncă a candidatului;
6) declarația pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și că nu a fost atras la raspundere penală;
7) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
8) curriculum vitae, cu includerea a cel puțin două persoane de referință, meționând datele de contact ale acestora, care vor accepta să fie contactate de către comisia de concurs pentr confirmarea competențelor profesionale ale canditatului, model Europass, maxium pe 02 file;
9) copia certificatului de căsătorie sau copiele documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz).
10) declarația pe proprie răspundere privind existența unui interes sau absența conflictului de interese, conform modelului MSMPS nr. 231 din 05.03.2020.
11) scrisoare de motivație personală pentru ocuparea funției de conducător al instituției medico-sanitare publice.
12) Proiectul de management al IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni, Pepeni, Biruința, Bilicenii Vechi, Drăgănești, Sângerei, Cotiujenii Mici, Cubolta, Sângereii Noi, Flămânzeni – Coșcodeni, Copaceni va fi prezentat în power point și pe suport de hârtie ( minutele și filele de hârtie după caz) care să reflecte analiza politică, economică, socială, tehnilogică(PEST) și puntele tari, slabe, oportunități și amenințările (SWOT) a IMSP Centrul de Sănătate și a teritoriul aflat în gestiune.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de no
tar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridietatea lor.
Actele vor fi depuse la Consiliul Raional Sângerei str. Independenței. 11. bir 216( Serviciul Juridice și Resurse Umane)
Informații suplimentare la tel. 026222541. E-mail : serviculjuridic@gmail.com

BP, P