DISTRIBUIȚI

În legătură cu faptul, că au luat amploare lucrările agricole de sezon Inspecția Teritorială de Muncă Bălți vă informează că conform prevederilor Legii nr. 22 din 23.02.2018 „Privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri”, și prin derogare de la prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova, întreprinderile sau organizaţiile cu statut de persoană juridică ori fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, beneficiari din sectorul agrar sunt în drept de a exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional.

Prevederile Legii sus menționate specifică că cerințele pentru angajarea salariaților sunt mai simple și favorabile.
Raporturile de muncă dintre zilier şi angajatori se stabilesc prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă. Durata zilnică a activităţii necalificate cu caracter ocazional exercitate de către un zilier nu poate depăşi 8 ore. Nici un zilier nu poate exercita activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
În scopul ţinerii evidenţei zilierilor, beneficiarul înregistrează toţi zilierii în Registrul de evidenţă a zilierilor. Ulterior angajatorul prezintă, pînă la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasat un extras din Registrul de evidenţă conţinînd înregistrările din luna precedentă, pe suport de hîrtie sau în format electronic.
Pentru activitatea exercitată, zilierul primeşte o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, dar cuantumul remuneraţiei orare stabilite de părţi pentru o zi de lucru (8 ore) nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului pe oră în sectorul real. Dovada remuneraţiei zilierului se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă la sfîrşitul zilei de lucru.
Registru de evidență a zilierilor se eliberează de către Inspectoratul de Stat al Muncii, care conform Legii nr. 140 din 10.05.2001 „privind Inspectoratul de Stat al Muncii”, este autoritatea administrative care exercită controlul asupra respectării actelor legislative din domeniul muncii.
În cazul că angajatorii sau angajații din sectorul agrar necesită careva consultații în privința legislației în domeniul muncii zilierilor, se pot adresa la Inspecţia Teritorială de Muncă Bălți, care se află pe adresa mun. Bălți, str. Strii 17A, sau la numărul de telefon 0/231/2-95-08.
Inspecția Teritorială de Muncă Bălți