25
DISTRIBUIȚI

(BP) Primăria comunei Iezărenii Vechi

anunță  concurs pentru suplinirea funcției vacante de  perceptor fiscal

 

Sarcinile de bază:

Colectarea, în teritoriul primăriei comunei Iezărenii Vechi, a impozitelor și taxelor locale aprobate de către Consiliul comunal Iezărenii Vechi;

Conlucrarea cu cetățenii în scopul respectării termenilor de plată stabiliți  pentru achitarea impozitelor și a taxelor locale stabilite;

Întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale și anuale privind achitarea impozitelor și a taxelor locale stabilite;

Evidenta bunurilor imobile aflate în posesia populației teritoriului administrat;

Elaborează proiecte de decizii în domeniu, însoțite de notă informativă și înaintează spre adoptare Consiliului comunal.

Execută  si alte sarcini   ale primarului.

Tip de angajare:

Pe perioada  nedeterminată

Documente ce urmează a fi prezentate:
Copia buletinului de identitate:  Certificat medical, Cazier juridic, Copia carnetului de muncă. Alte documente necesare:   formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009); copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare

 

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 19.12.2022,

Documentele se vor prezenta la adresa: primăria comunei Iezărenii Vechi, persoana de contact Pogor Natalia,, Tel. de contact: 026234319, 068044306, : iezareniivechi.primaria@mail.ru

primariaiezareniivechi@gmail.com